Lubelski Związek Hodowców Koni informuje, że od dnia 01 kwietnia 2013 r.
zmiana właścicieli koni w paszportach może być dokonana tylko w biurze, po
dokładnym sprawdzeniu danych zawartych w bazie danych koniowatych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 02 kwietnia
2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z póżn.zm.
(Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976)
w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr

Szczegółowe informacje (kliknij)Organizacja hodowli i rozród zwierząt gospodarskich

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich regulująca sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz prowadzenia ksiąg i rejestrów hodowlanych oraz nowe zmiany z 29.06.2007r.
Zmiana ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 223 poz. 1775)


Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwięrząt
Zmiany z dnia 9 lipca 2005 r Zmiany z dnia 23 marca 2007 r

Zmiana ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z dnia 23 lipca 2009 r.)Minimalne warunki utrzymania zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r.
w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt
gospodarskich (Dz. U.2003 Nr 167, poz. 1629) oraz nowe zmiany z
01.02.2005r.


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.) oraz nowe zmiany z dnia 24 maja 2007 r.
Obrót i handel końmi w świetle nowych przepisów

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą konieczność dostosowania wielu przepisów, w tym również hodowlanych i weterynaryjnych, do ustawodawstwa wspólnotowego. więcej >>>
Szczegółowe warunki i sposoby transportu zwierząt

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz. U.2003 Nr 185, poz. 1809).
Wymagania weterynaryjne przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych (Dz.U. 2005 nr 37 poz. 334).
Kwalifikacje kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt oraz zmiany z dnia 30 czerwca 2005 rPłatności zwierzęce

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności.
Rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2009 r.)
Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2009 r.)Opłaty za paszporty

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu ( Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 23 poz. 138)